Privacy statement

Privacy Statement Brouwers Groen

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Brouwers Groenaannemers B.V. (gevestigd te Galgeneind 12, 5176 NN te De Moer, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 17264139). Brouwers Groen beschermd de privacy van de gebruikers van deze website. Alle privacygevoelige informatie die aan Brouwers Groen verstrekt wordt valt onder dit Privacy Statement. Brouwers Groen spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. Brouwers Groen werkt conform de geldende privacywetgeving.

Persoonlijke informatie
Je bezoekt onze website zonder dat je ons meedeelt wie jij bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van jou nodig hebben, zoals bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres. Als jij besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben – bijvoorbeeld om met jou te corresponderen – maken wij hierbij zo veel als mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie gebruikt zal worden. Wanneer je aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Doeleinden van gegevensverwerking
Brouwers Groen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het vervullen van haar rol als werkgever voor de vele werknemers, zowel vast als flexibel, waartoe in ieder geval maar niet uitsluitend de volgende verwerkingen behoren: het opbouwen en beheren van personeelsdossiers en verzuimdossiers, salarisadministratie, het voldoen aan verplichtingen in het kader van re-integratie, het beoordelen van geschiktheid van werknemers voor opdrachten en het uitzenden van werknemers. Tevens verwerkt Brouwers Groen gegevens van sollicitanten in werving en selectie procedures;
 • het vervullen van haar rol als opdrachtnemer of leverancier op vele vlakken binnen de vele verschillende facetten van dienstverlening waarin Brouwers Groen werkzaam is, waartoe in ieder geval maar niet uitsluitend de volgende verwerkingen horen: het beheren van gegevens van prospects, klanten en opdrachtgevers in CRM en het onderhouden van deze zakelijke relaties;
 • het verstrekken van gegevens van vaste en flexibele werknemers aan klanten en opdrachtgevers, hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Veel medewerkers van Brouwers Groen bevinden zich altijd buiten, bij de klanten/opdrachtgevers. De wet verlangt van Brouwers Groen om bepaalde gegevens van haar medewerkers te verstrekken aan deze klanten/opdrachtgevers waar de werknemers werkzaam zijn. Deze klanten/opdrachtgevers dienen de identiteit van de werknemers te kunnen controleren en gegevens op te nemen in hun administratie. Waar de grondslag voor verstrekking niet wettelijk is vastgelegd, maar de klant/opdrachtgever het toch van Brouwers Groen verlangt, vindt er te allen tijde een toets plaats om te beoordelen of de gegevensverstrekking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) plaatsvindt;
 • het uitwisselen van gegevens binnen de Vebego Holding, met en tussen de dochtermaatschappijen ten behoeve van de optimalisatie van de dienstverlening;
 • het verstrekken van gegevens van werknemers aan de Rijksoverheid, daar waar dit gevraagd wordt/vereist is, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag voor medewerkers;
 • het volgen of controleren van werknemers, bijvoorbeeld met een personeelsvolgsysteem. Dit gebeurt enkel wanneer er een concrete aanleiding voor bestaat en dit nodig is om incidenten te onderzoeken. Hierbij zal altijd een toets plaatsvinden en allereerst worden gekeken of het probleem/incident met minden ingrijpende middelen kan worden opgelost;
 • met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen en eigendommen van Brouwers Groen er gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. De camera’s filmen niet meer dan de ingang van de gebouwen eventuele andere delen rondom de gebouwen en terreinen. De camerabeelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan beveiliging en de beelden worden niet langer bewaard dan toegestaan. Cameratoezicht kan ook plaatsvinden bij klanten of opdrachtgevers van Brouwers Groen waar werknemers worden ingezet. Brouwers Groen heeft hier geen zicht op en is hier niet verantwoordelijk voor. De betreffende klant of opdrachtgever dient alle werknemers (eigen werknemers en ingehuurde werknemers) hierover te informeren;
 • het verwerken van je email-adres ten behoeve van deelname aan een inwonerspanel. Dit doen we alleen als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven. De toestemming kun je op elk moment intrekken. We bewaren je persoonsgegevens gedurende de periode dat wij vanuit onze werkzaamheden voor de opdrachtgever een relatie hebben met het inwonerspanel waar jij deel uit van maakt.
 • het verstrekken van gegevens aan verwerkers van Brouwers Groen, hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Brouwers Groen en deze verwerker. Een verwerker van Brouwers Groen dient altijd een verwerkersovereenkomst te ondertekenen waarin de rechten van de betrokkenen voldoende geborgd zijn en de verwerker verplicht wordt de gegevens passend te beveiligen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt zonder dat het onder een van bovenstaande doeleinden valt, vindt ten allen tijde een toets plaats om te beoordelen of een van de wettelijke doeleinden van toepassing is en of een rechtmatige grondslag bestaat voor verwerking.

Rechten
Hieronder geven wij aan welke rechten je hebt volgens de privacywetgeving. Indien je rechten wilt uitoefenen kan je een online verzoek indienen bij Janneke Visser, via janneke@brouwersgroenaannemers.nl of een brief sturen naar: Galgeneind 12, 5176 NN De Moer.

Wanneer je van mening bent dat je verzoek niet goed in behandeling is genomen of als je een klacht hebt, neem dan contact met ons op. Dan proberen we het samen met jou zo snel mogelijk op te lossen. Je hebt daarnaast ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht op correctie
 • Recht op beperking
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht om vergeten te worden

Websitegebruik
Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website en Adwords-advertenties te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan 26 maanden of noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie behandelen wij zo snel mogelijk. Naast het aanpassen of verwijderen kun je bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, vragen om een beperking van de gegevensverwerking of kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je daar aanleiding toe ziet. Een verzoek voor de uitoefening van een van deze rechten kun je per mail sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming Brouwers Groen (zie hieronder voor de contactgegevens).

Derde partijen/verwerkers
We verstrekken enkel gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Waar nodig zullen we een verwerkersovereenkomst sluiten met de betreffende derde partij.

Andere websites
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Brouwers Groen geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe deze organisaties met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die je bezoekt.

Cookies
Brouwers Groen maakt op haar bedrijfswebsites en die van de dochterbedrijven gebruik van functionele cookies (meten hoe snel een pagina wordt geladen) en web statistieken cookies (meten hoe vaak er wordt geklikt op een pagina of item). Tevens maakt Brouwers Groen gebruik van cookies om de inhoud van onze website te delen via social media.

Wijzigingen
Brouwers Groen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Deze versie is vastgesteld op 29 juni 2021.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit document of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:
Janneke Visser, Privacy Officer Brouwers Groen
T: +31 13 – 515 94 27
@: janneke@brouwersgroenaannemers.nl