Over ons

CO2-prestatieladder

Brouwers Groenaannemers is gecertificeerd op niveau 5 van de  CO2-prestatieladder
Klik hier: http://www.skao.nl/home

Doelstelling: het energiegebruik in de periode 2015-2020 reduceren met 5%.

Brouwers Groenaannemers B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:
A, Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot) (link naar
B, Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren)
C, Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern)
D, Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie)

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en stimuleren van andere belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste informeren we over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede stimuleren we medewerkers en andere belanghebbenden om mee te werken aan energiereductie.

Intern wordt deze informatie gecommuniceerd met het management en voor al het betreffende personeel: op het prikbord en in een toolbox. Bij indiensttreding wordt het personeel op de hoogte gesteld van het beleid en de verwachte meewerking aan de ingezette besparingsmaatregelen.

Aan externe belanghebbenden wordt via onze website de reductiedoelstelling en voortgang kenbaar gemaakt. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de actuele emissie-inventaris beschikbaar.