Nieuws

Ecologisch groenbeheer Moerenburg

Biodivers Moerenburg

In 2012 heeft Brouwers Groenaannemers onderzoek verricht naar de soortenrijkdom in Landschapspark Moerenburg en Heukelom. De verscheidenheid aan levensvormen in het gebied is een graadmeter voor de gezondheid ervan en geeft een prachtig beeld van welke planten en dieren we bij een bezoek kunnen tegenkomen.

In de te beheren gebieden zijn bij elkaar opgeteld maar liefst 234 plantensoorten ontdekt! Onder deze soorten zijn enkele zeldzame planten als Dubbelloof, Grote Pimpernel, Moerashertshooi en Pilvaren aangetroffen.  Ook 17 verschillende dagvlinders, 18 libellen (o.a. de Bruine Korenbout) en 3 amfibieën, waarvan de Groene bastaard kikker het meest voorkomend, zijn geteld.  Naar vogels en zoogdieren  is nog geen onderzoek gedaan. De genoemde aantallen zijn slechts een greep uit het totaal aanwezige aanbod van plant- en diersoorten in het Landschapspark.

Naar verwachting zullen door ons beheer de komende jaren steeds meer soorten te verwelkomen zijn. De manier waarop wij aan ons beheer vormgeven is namelijk van groot belang voor behoud en ontwikkeling van vele soorten. Zo zijn veel van de aangetroffen dagvlinders afhankelijk van de schakering van landschapselementen en de overgangen van bloemrijk grasland naar bossages. Eveneens zijn poelen en oeverzones van belang voor amfibieën en libellen. Een prachtig gebied om trots op te zijn! En we zijn ervan overtuigd dat wij Moerenburg-Heukelom van nog meer biodiversiteit kunnen voorzien.

Lokale initiatieven en participatie

De participatie met agrariërs, bewoners en vrijwilligers in het gebied maakt onderdeel uit van een pilotproject van de Gemeente Tilburg. De onderlinge samenwerking verloopt prima en bevordert het ontstaan van een netwerk van kennis en kennissen. Deze succesvolle samenwerking begint zijn vruchten af te werpen, zorgt nadrukkelijk voor een win-win situatie en draagt bij aan een het praktisch verwezenlijken van één van de belangrijkste trends op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, namelijk het participeren in lokale initiatieven.

Zo sponsoren wij diverse burgerinitiatieven in Moerenburg-Heukelom waaronder het op korte termijn realiseren van een ooievaarsnest. Deze wordt op initiatief van Werkgroep Behoud Moerenburg op korte termijn geplaatst in het beekdal van de Voortse stroom. In ruil voor onze sponsoring en steun wordt vanuit agrariërs, bewoners en vrijwilligers meegedacht in het beheer.

Daarnaast wordt door ons een excursie of activiteit georganiseerd waarbij de basisscholen betrokken worden bij het beheer in Moerenburg. Ook organiseren wij een praktijkdag voor onze hoveniers in opleiding waarbij alle facetten van ecologisch groenbeheer aan bod komen.

Evaluatie 2012

Begin 2013 kwamen alle betrokken partijen van het beheer van de natuur in Moerenburg bij Brouwers Groenaannemers bijeen om terug te blikken over het afgelopen jaar. De algehele conclusie is dat er grote tevredenheid heerst. Er wordt vooral op de soortenrijkdom in het gebied met trots terug gekeken. Met betrekking tot het beheer zijn diverse doelen gesteld. Eén daarvan is het nastreven van karakteristieke planten en dieren. Inmiddels is 50% van de gewenste soorten aanwezig! Met passie voor groen geeft Brouwers Groenaannemers een goed vervolg aan het beheer en het realiseren van de gestelde doelen.

 

 


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief