Nieuws

Brouwers groen werkt mee aan biodiversiteit

Door intensief gebruik van ons land voor wonen, werken en voedselproductie staat de biodiversiteit in Nederland onder druk. De leefbare ruimte voor planten en dieren wordt steeds kleiner. Maatregelen die de biodiversiteit versterken kunnen deze trends versterken. In sommige leefgebieden zoals graslanden, kan een andere, slimme manier van beheer, zoals sinusbeheer of sinusmaaien, daarvoor zorgen.

Ecoloog David van Iersel, werkzaam bij Brouwers groen, vervulde een prachtige rol tijdens dit onderzoek op het gebied van monitoring van de aanwezige florasoorten in één van de vier natuurgebieden die zijn onderzocht. Ook het aansturen van de maaiploeg behoorde tot zijn taken.


Innovatief maaien

Sinus maaien. Een maaimethode die, anders dan gefaseerd maaien, afgestemd is op de biodiversiteit van het te beheren grasland. Dit is gunstig voor vlinders, bijen en planten.

In tegenstelling tot traditioneel maaien wordt niet in één keer de gehele vegetatie van een grasland gemaaid. Bij sinus maaien wordt eerst een ‘sinuspad’ gemaaid. Daarna wordt de binnenkant van het sinuspad (het sinuspad zelf niet) gemaaid. Na enkele weken wordt een nieuw ‘sinuspad’ en (wederom het sinuspad niet) binnen het eerder gemaaid stuk gemaaid. Hierdoor creëer je een verschil in ruigtes, hoogtes en diversiteit aan plantensoorten in een bestaand grasland. Vele vlinders, bijen, vogels, insecten en planten hebben hier baat bij. Jaarrond is er voeding, windluwe plekken en worden de bloeiperioden van kruiden, planten en bloemen verlengd. Zeker voor insecten is dit goed omdat er al sinds 2018 sprake is van een sterke afname.

Onderzoek
Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek naar de ecologische effecten van sinusbeheer, waar onze ecoloog David van Iersel aan heeft meegewerkt, laten de resultaten zien dat sinusbeheer potentieel heeft om op korte termijn in ieder geval een aantal insectensoorten te stimuleren en daarmee bij te dragen aan het herstel van biodiversiteit in graslanden. De lange termijneffecten dienen nader onderzocht te worden. Meer informatie over het onderzoek en de resultaten? Ga naar: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27262

Betrokken organisaties tijdens het onderzoek: Brabants Landschap, Brouwers Groenaannemers, EIS Kenniscentrum Insecten, Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting

Wil je weten wat Brouwers groen kan betekenen voor jouw gemeente op het gebied van sinusmaaien of biodiversiteit? Neem contact met een van onze ecologen David van Iersel of Erroll Kanters!

 


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief